Kontaktujte nás

Čtěte, jaké dokumenty by si měly OSVČ začít připravovat pro daně v případě daně z příjmů za 2012

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají několik způsobů, jak zjistí svůj základ daně:

  • mohou vést účetnictví buď ze zákona, nebo z vlastního rozhodnutí
  • mohou vést daňovou evidenci dle § 7 b zákona o daních z příjmů
  • mohou uplatnit výdajové paušály dle § 7 odst.7 zákona o daních z příjmů.

I v případě, že fyzická osoba (podnikatel) vede účetnictví dle zákona 563/91 Sb. o účetnictví může využít pro své přiznání daně z příjmů výdajové paušály. Je-li fyzická osoba (podnikatel) plátce DPH, ani plátcovství DPH nemá vliv na možnost využití výdajových paušálů u přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Vedle přiznání k dani z příjmů fyzických osob musí OSVČ vyplnit Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro OSSZ a Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu, kde je fyzická osoba pojištěna. Shrneme-li, všechny výstupy, které musí OSVČ sestavit za uplynulý kalendářní rok, jedná se o:
Přiznání k dani z příjmů za 2012, které je nutno odevzdat do 31. 3. 2013, v případě daňového odkladu do 30. 6. 2012; daňovou povinnost je nutno vypořádat nejpozději do 5. pracovního dne následujícího po odevzdání daňového přiznání.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro OSSZ, který je nutno odevzdat nejpozději do 1 měsíce ode dne, ve kterém je OSVČ povinna podat daňové přiznání. Znamená to nejpozději do 30. 4. 2013, v případě daňového odkladu do 31. 7. 2013. Doplatek pojistného je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu.

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu je OSVČ povinna předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání. To je nejpozději do 30. 4. 2013, v případě daňového odkladu do 31. 7. 2013. Doplatek je splatný do 8 dnů po podání daňového přiznání.

Po celý rok 2012 musí osoba samostatně výdělečně činná vkládat do účetní evidence, daňové evidence nebo evidence o příjmech veškeré příjmy a výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, tedy výdajů (nákladů) souvisejících s podnikatelskou činností. Z řádně vedených evidencí pro sestavení daňového přiznání slouží jako podklad:

  • u účetnictví výsledovka
  • u daňové evidence peněžní a nepeněžní deník
  • u výdajových paušálů evidence záznamů o příjmech, a to jak v hotovosti, tak i na běžném účtu

Z vyjmenovaných podkladů lze zjistit daňový základ, od kterého lze odečíst nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky, slevy na dani a daňové zvýhodnění. Veškeré uplatněné částky musí být doloženy k daňovému přiznání, samostatnými přílohami, uvedenými na straně 4 daňového přiznání, nebo je na požádání poplatník musí doložit.

OSSZ zasílá všem osobám samostatně výdělečně činným přehled o úhradě záloh. Než přistoupíme k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích, je nutno odsouhlasit skutečně uhrazené zálohy, které máme v evidenci s evidovanými zálohami na příslušné OSSZ.

Obdobný postup volí i většina zdravotních pojišťoven, které zasílají svým pojištěncům přehled o uhrazených zálohách. I zde je na místě odsouhlasit zálohy evidované v evidenci každé OSVČ se zálohami evidovanými ZP.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář