Kontaktujte nás

DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ

Velké změny v DPH nastaly od 1. 1. 2013 a 1. 4. 2013. Při určení dne, kdy vzniká povinnost přiznat daň, je podstatné, zda se jedná o dodání zboží, převod nemovitosti či poskytnutí služby.

DUZP u dodání zboží:

 • při prodeji podle kupní smlouvy dnem dodání, tj. dnem převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník,
 • v ostatních případech dnem převzetí (např. u smluvních vztahů na základě občanského zákoníku),
 • dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě,
 • dnem vzniku práva užívat zboží nájemcem při finančním leasingu s povinností odkupu.

DUZP u převodu nemovitosti:

 • dnem předání nemovitosti nabyvateli do užívání,
 • dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí,
 • dnem zápisu změny vlastnického práva a to tím dnem, který nastane dříve.

DUZP při poskytnutí služby:

 • dnem poskytnutí služby,
 • dnem vystavení daňového dokladu a to tím dnem, který nastane dříve,
 • dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práva,
 • dnem přijetí úplaty, pokud je u převodu práva sjednán způsob stanovení úplaty a není známa její výše.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář