Kontaktujte nás

Jak na odpis pohledávek

V ideálním případě dochází k uhrazení faktury vydané. V případě prodlevy hovoříme o pohledávce po splatnosti, ke které lze za určitých zákony definovaných podmínek vytvářet opravné položky. Je-li jisté, že pohledávka uhrazena nebude, hovoříme o pohledávce nedobytné a přistupujeme k jejímu odpisování. Odpis pohledávky je jedním z nástrojů k dodržení zásady věrného a poctivého obrazu účetnictví. Účtujeme na vrub nákladů a musíme dát pozor, jelikož ne každý účetní odpis je i odpisem daňovým.

Účetní odpis pohledávky je možné tvořit na základě vnitropodnikové směrnice, ve které si definujeme např. následující situace pro vzniku nároku na tvorbu účetní opravné položky:

náklady na vymáhání pohledávky by převýšily výnos z vymožení pohledávky, dlužník je podle potvrzení policie neznámého pobytu apod. Daňový odpis pohledávky může být buď jednorázový upravený v § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů (dále „ZDP“) nebo odpis při jejím postoupení – viz § 24 odst. 2 psím. s). ZDP definuje pravidla pro jednorázový odpis pohledávky u poplatníků, kteří vedou účetnictví, následovně:

 • O pohledávce při jejím vzniku bylo účtováno ve výnosech.
 • Výnosy nebyly osvobozeny od daně.
 • K takto vzniklé pohledávce lze současně uplatňovat zákonné opravné položky.
 • Nejedná se o pohledávky mezi spojenými osobami.

Od 1. 1. 2012 jsou do ZDP promítnuty v souvislosti s novelou zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností, následující zmírňující podmínky:

 • K pohledávce nelze tvořit zákonné opravné položky pouze proto, že od její splatnosti uplynulo méně než 6 měsíců.
 • K pohledávce nelze tvořit zákonné opravné položky pouze proto, že se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200 000 Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení.

Daňově odepíšeme pohledávky za dlužníkem:

 • u něhož soud zrušil konkurz proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty
 • který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního řízení
 • který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka
 • který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem spojenou osobou
 • na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba, a to na základě výsledků této dražby
 • jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků provedení této exekuce

Při odpisu pohledávky platí zásada, že do nákladů je možné odepsat nejvýše 100 % neuhrazené hodnoty pohledávky.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář