Kontaktujte nás

Jaké změny přináší nový občanský zákoník v oblasti darování?

V souladu s § 2055 nového občanského zákoníku darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci, nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Nový právní předpis připouští i možnost darovat všechen svůj majetek, pokud by se však jednalo o darování budoucího majetku, bude možné darovat maximálně jeho polovinu. V případě, že dárce věc ještě nevlastní, musí se dle § 2058 nového občanského zákoníku předem zavázat, že věc nabude a tím se splní podmínky platnosti smlouvy.

Novým pojmem je závaznost slibu, dle § 2057 nového občanského zákoníku kdo druhému dar jen slíbí, není zavázán darovat, ale ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru. Nemusí však platit úrok z prodlení. Dárce se může vyvázat z povinnosti dát dar jen v případě, že dojde po uzavření smlouvy k nepředvídatelné události, která má za následek na straně dárce změnu životních podmínek do takové míry, že není nadále spravedlivé požadovat po něm splnění slibu obohatit obdarovaného.

Dalším novým pojmem je darování podpory. Jedná se o situaci, kdy se dárce zaváže obdarovaného pravidelně podporovat (podpora dokonce může, pokud je to smluvně ujednáno, přejít na dědice dárce a obdarovaného).

Nový občanský zákoník umožňuje dar odvolat ve zkrácené lhůtě jednoho roku, (lhůta pro odvolání v dosavadním občanském zákoníku je tříletá), dále mohou dar odvolat dědici dárce.

Poptávkový formulář