Kontaktujte nás

Kdo jsou daňoví nerezidenti ?

Podle zákona o daních z příjmů je daňovým nerezidentem ČR poplatník, který nemá na území ČR bydliště a ani se na území ČR obvykle nezdržuje (tj. v kalendářním roce se zde zdržuje méně než 183 dnů) a zároveň má příjmy ze zdrojů na území ČR. V případě daňového nerezidenta musí být splněny obě podmínky současně.

Za daňového nerezidenta ČR se považuje ale i poplatník, který splňuje jednu ze dvou podmínek daňového rezidentství v ČR stanovenou v ZDP (např. dobu pobytu), jestliže podle kritérií mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění je považována za daňového rezidenta druhého státu, nikoliv České republiky.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář