Kontaktujte nás

Kdo má nárok na sirotčí důchod?

Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České republice. Jde také o studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v ČR. Pokud tuto podmínku sirotek splňuje, ČSSZ ji prokáže tím, že předloží aktuální potvrzení školy o studiu.

Náleží sirotčí důchod při podnikání nebo po uzavření manželství?

Výkon výdělečné činnosti nebrání výplatě sirotčího důchodu, podmínkou je trvání řádného denního (prezenčního) studia. Při dálkové, distanční, večerní nebo kombinované formě studia náleží výplata sirotčího důchodu pouze v případě, že poživatel důchodu nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění. Ani uzavření manželství výplatě sirotčího důchodu nebrání, pokud trvá soustavná příprava na budoucí povolání a sirotek nedosáhl věku 26 let.

Co dělat, když je studium ukončeno dříve?

Je-li studium ukončeno či přerušeno dříve, než bylo uvedeno v potvrzení o studiu, je zákonnou povinností poživatele sirotčího důchodu tuto skutečnost ohlásit písemně do 8 dnů ČSSZ. Poživatel sirotčího důchodu má ze zákona povinnost vrátit vyplacený důchod, který mu nenáležel.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář