Kontaktujte nás

Návod na účetní závěrku

Blíží se konec roku a účetní se pomalu a jistě připravují na účetní závěrku. Co všechno si na ni připravit?

1. Dodavatelské faktury

Je nutno popsat, které faktury budou zaúčtovány do současného období a které do následujícího s účetním předpisem MD 383 nebo 389.

2. Odběratelské faktury

Do 31. 12. musí být vyúčtovány všechny tržby za výkony příslušného roku, kde je stanovena povinnost vystavení daňového dokladu do 15 dnů, dle zákona o DPH. To znamená, bude-li datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. 12., musí být poslední datum vystavení nejpozději 15. 1. následujícího období do číselných řad daného roku.

3. Inventury

Výsledky inventury k 31. 12., které jsou zapsány v inventurních soupisech a dokumentují zjištěné inventarizační rozdíly, musí být inventarizační komisí řádně projednány. Inventarizační komise navrhne jejich vypořádání. Proúčtování těchto rozdílů bude provedeno v uzávěrce měsíce prosince. Všechny škody schválené inventarizační komisí v kalendářním roce, musí být v tomto roce proúčtovány do nákladů a předepsány k úhradě.

4. Účtová třída 1 – Zásoby

Účet 131 nesmí vykazovat zůstatek. Zůstatky účtů 112, 123, 132, 139 nesmí být kreditní (záporné). Nepřevzatý materiál a zboží k 31. 12., na něž došly faktury, se vyúčtuje na vrub účtu 119 – Materiál na cestě a 139 – Zboží na cestě.

5. Účtová třída 2 – Finanční účty

Nutno provést inventuru peněz v pokladně k 31.12. v rámci roční plánované inventury. Současně provést inventuru cenin (stravenky, poštovní známky, kolky, poukázky). Zůstatky pokladních hotovostí vedených v cizích měnách musí být přepočteny kursem ČNB k 31. 12. a vzniklé kursové rozdíly budou vyúčtovány:

5. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy

Je nutno popsat jednotlivé účty, které účetní jednotka používá. Například:
Účet 311, 321 zůstatky obou účtů, jsou-li pohledávky a závazky evidovány v cizích měnách, je nutno přepočítat kurzem ČNB k 31. 12. a vyúčtovat vzniklé kursové rozdíly na účet 563 do nákladů nebo 663 do výnosů.

6. Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Účetní jednotka by měla u každého bodu stanovit termín a odpovědného pracovníka včetně uvedení pozice. Bude-li práce na účetní závěrce rozdělena na jednotlivé kroky, které na sebe navazují, lze účetní závěrku pohodlně zvládnou ve stanoveném časovém harmonogramu.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář