Kontaktujte nás

ODPISY

Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám povinnost sestavit odpisový plán, ve kterém stanoví pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku v průběhu jeho používání (MD 551 / D 082).

V odpisovém plánu stanoví účetní jednotka limity pro účtování v účtové třídě 0 a způsob, jakým bude majetek účetně i daňově odpisován. Forma odpisového plánu není předepsána.

Odpisy majetku se provádí po celou dobu jeho ekonomické životnosti do výše ocenění v účetnictví. Odpisový plán by měl respektovat dobu životnosti (tj. doba, po kterou je schopen majetek přinášet podniku určitý prospěch) a míru opotřebení majetku. Ekonomická a fyzická životnost majetku se nemusí rovnat, fyzická životnost bývá většinou delší.

Účetní odpisy jsou v pravomoci účetní jednotky a jediným požadavkem zákona o účetnictví je, aby účetní odpis co nejvěrněji vyjadřoval způsob opotřebení majetku, zatímco daňové odpisy se řídí zákonem o daních z příjmů a může je uplatnit ten, kdo má vlastnické právo nebo právo hospodaření s majetkem státu.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář