Kontaktujte nás

PODNIKÁNÍ NEZLETILÝCH

Svéprávnost nezletilých

V souladu s novým občanským zákoníkem je svéprávný člověk dovršením osmnácti let věku. V původním znění zákona se může stát po dosažení věku šestnácti let svéprávným a to uzavřením manželství se souhlasem soudu. Svéprávná osoba je s to nabývat pro sebe soukromá práva a povinnosti z vlastní vůle. Novinkou je nabytí svéprávnosti osob, které sice nejsou zletilé, ale jsou schopny se samy živit a obstarávat si své záležitosti.

Výdělečná činnost nezletilých

Nový občanský zákoník zavádí možnost vykonávat výdělečnou činnost před dosažením věku osmnácti let. Bude stanoveno právo rodičů (zákonného zástupce) nezletilého zaměstnance, který nedovršil věk 16 let, rozvázat jeho pracovní poměr nebo obdobný vztah založený jinou než pracovní smlouvou. A to tehdy, bude-li to nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví nezletilého. Zákoník práce říká, že pracovní smlouvu může uzavřít osoba, která dosáhne věku 15 let, ovšem zaměstnavatel nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy bude ukončena povinná školní docházka. Nově ale v souladu s § 35 občanského zákoníku může nezletilý uzavřít pracovní smlouvu až po dokončení povinné školní docházky. A to je zásadní rozdíl. Smlouva tedy nemůže být sepsána před ukončením školního roku, byť s dnem nástupu o prázdninách. Výjimkou je samozřejmě činnost nezletilých v oblasti umění, reklamy, kultury nebo sportu, kde jsou stanoveny zvláštní podmínky zákonem o zaměstnanosti.

Poptávkový formulář