Kontaktujte nás

Příjmy osvobozené od daně

Osvobození od daně definuje část předmětu daně, ze kterých se daň nevybírá, resp. které daňový subjekt není povinen, ale zpravidla ani oprávněn, zahrnout do základu daně.

Přehled nejdůležitějších příjmů osvobozených od daně z příjmů:

1) Příjmy z prodeje nemovitosti

 • rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště (! podmínka vlastnictví vypuštěna) nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Pokud v něm prodávající bydlel méně něž dva roky a získané prostředky použije na uspokojení bytové potřeby, je takový příjem také osvobozen od daně.
  Pro osvobození příjmů plynoucích manželům z jejich společného jmění postačí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů.
  Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje bytu nebo domu, pokud je nebo byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku.
  Příjmy z budoucího prodeje rodinného domu nebo bytu uskutečněného v době do 2 let od nabytí nebo od jeho vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech od nabytí nebo od vyřazení z obchodního majetku, nejsou osvobozeny (např. existuje smlouva o smlouvě budoucí, klasická kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech – přijaté zálohy během 2 let od nabytí nejsou osvobozeny od daně z příjmů).
 • Příjmy z prodeje jiných nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor jsou osvobozeny, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let. I zde platí časový úsek v délce 5 let od vyřazení nemovitosti z obchodního majetku a od nabytí pro příjmy z budoucího prodeje, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech.

Pokud se jedná o dědictví v řadě přímé nebo manželem (manželkou), do časového úseku 5 let se načítá i doba vlastnictví zůstavitele (zůstavitelů). 2) Příjmy z prodeje movitých věcí

 • Příjmy z prodeje motorových vozidel, lodí, letadel jsou od daně osvobozeny, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 1 rok.
 • Příjmy z prodeje movitých věcí, které byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníka, jsou od daně osvobozeny až po pěti letech od jejich vyřazení z obchodního majetku.

3) Přijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy.

4) Přijatá plnění z pojištění majetku a z pojištění odpovědnosti za škody, kromě plateb přijatých náhradou za ztrátu příjmu nebo jako náhrada za škody způsobené na obchodním majetku, a kromě plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností a za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s pronájmem.

5) Cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže, z reklamního slosování (s výjimkou ceny ze spotřebitelské soutěže), cena ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč a ocenění v oblasti kultury. Cena z veřejné soutěže a obdobná cena plynoucí ze zahraničí je však od daně osvobozena zcela, pokud byla v plné výši darována příjemcem na veřejně prospěšné účely (věda, vzdělání, kultura, atp.)

6) Příjmy sociálního charakteru

 • příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory, peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a všeobecného zdravotního pojištění, a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Pokud jde o příjmy ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, je od daně osvobozena z úhrnu těchto příjmů pouze částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, ročně, převis se zdaní. Do této částky se nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu.
 • přijaté výživné,
 • dávky sociální péče, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, příspěvky z veřejných rozpočtů a státní dávky (příspěvky) upravené zvláštními předpisy nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách a kterou vykonává fyzická osoba, u níž se nevyžaduje registrace (u osob blízkých je osvobozen příjem do výše poskytovaného příspěvku, u jiných osob je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách).

7) Odměny vyplácené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů.

8) Stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce,stipendia z prostředků právnické osoby, která vykonává činnost střední školy nebo vyšší odborné školy, anebo obdobná plnění ze zahraničí, příspěvky a podpory z prostředků nadací, nadačních fondů a občanských sdružení, včetně příspěvků poskytovaných ze zahraničí.

9) Výpomoci od zaměstnavatele (např. sociální výpomoc nejbližším pozůstalým při úmrtí zaměstnance).

10) Přijaté pojistné plnění z pojištění osob (s výjimkou plnění pro případ dožití z pojištění pro případ dožití, z pojištění pro případ smrti nebo dožití a z důchodového pojištění).

11) Plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům základní (náhradní) služby, žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě, a vojákům v aktivní záloze a kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů.

12) Příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů na transformovaném družstvu nebo z převodu účasti na obchodních společnostech, nejde-li o prodej cenných papírů, přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu 5 let. Tato doba se zkracuje o dobu, po kterou byl poplatník společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva před přeměnou této společnosti nebo družstva.

13) Příspěvek pro fyzické osoby poskytovaný podle zákona, který upravuje stavební spoření a státní podporu stavebního spoření. Kromě příspěvku, na který vznikl nárok v roce 2010 a který byl poukázán stavební spořitelně po 31. prosinci 2010.

14) Příjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnění bytu a dále náhrada (odstupné) za uvolnění bytu, vyplacená uživateli bytu za podmínky, že odstupné použil nebo použije na uspokojení bytové potřeby nejpozději do 1 roku od přijetí odstupného. Tento příjem je osvobozen i v případě, že částku odpovídající odstupnému vynaložil na obstarání bytové potřeby v době jednoho roku před jejím obdržením.
Obdobně se postupuje i u příjmů z úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu, použije-li poplatník získané prostředky na uspokojení bytové potřeby. 15) Příjmy z prodeje cenných papírů

 • osvobozeny, pokud doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji přesáhne dobu 6 měsíců,
 • příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu jsou osvobozeny, pokud doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu přesáhne 6 měsíců.
 • Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje cenných papírů a na příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a na příjmy z kapitálového majetku. Stejný časový test se uplatňuje i v případě budoucího prodeje cenných papírů.

16) Příjmy nabyvatele bytu, garáže a ateliéru, popřípadě spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru, přijaté v souvislosti se vzájemným vypořádáním prostředků podle zákona o vlastnictví bytů.

17) Příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu (např. dálnice přes pozemek – náhrada od státu) a příjmy plynoucí jako náhrada za vyvlastnění.

18) Kursový zisk při směně peněž z účtu vedeného v cizí měně (nesmí jít o podnikatelský účet a nesmí se jednat o obchody na tuzemském nebo zahraničním veřejném trhu).

19) Příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel, zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním předpisem, zařízení na využití geotermální energie, a to v kalendářním roce, v němž byly poprvé uvedeny do provozu, a v bezprostředně následujících pěti letech.

20) Náhrady přijaté v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd, příjmy z prodeje majetku nabytého v restituci aj.

21) Dotace, granty a příspěvky z veřejných rozpočtů a z prostředků Evropských společenství.

22) Příjmy plynoucí z odpisu závazků při reorganizaci nebo při oddlužení provedeném podle insolvenčního zákona.

23)Příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně, orgánem sociálního zabezpečení a příjmy z penále z přeplatků pojistného.

24) Plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby.

25) Příjmy vlastníka bytu nebo nebytového prostoru plynoucí jako důsledek úhrady výdajů (nákladů) na opravy, údržbu a technické zhodnocení společných částí domu s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu o vlastnictví bytů.

26) Příjem plynoucí z doplatku na dorovnání při přeměně, výměně podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti, na který vznikl společníkovi nárok v souladu se zvláštním právním předpisem, je osvobozen, vztahuje-li se k
1. akciím, u nichž doba mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny, výměny podílů, fúze společností nebo rozdělení společnosti přesáhla dobu 6 měsíců. Osvobození se nevztahuje k akciím, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to po dobu 6 měsíců od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti,
2. podílu na obchodní společnosti, u něhož doba mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny, výměny podílů, fúze společností nebo rozdělení společnosti přesáhla dobu 5 let. Osvobození se nevztahuje k podílům, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to po dobu 5 let od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.
27) Příjem plynoucí ve formě daňového bonusu.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář