Kontaktujte nás

Příští rok se vrátí jednoduché účetnictví

Od příštího roku se vrací jednoduché účetnictví. Ministerstvo financí nyní připravuje návrh vyhlášky, která stanovuje obsah účetních knih v jednoduchém účetnictví.

Koho se jednoduché účetnictví týká

Nova zákona má nabýt účinnosti na začátku příštího roku, dotkne se ale pouze vyjmenovaných účetních jednotek, které budou navíc muset splnit určitá kritéria.

Účetní jednotka může vést jednoduché účetnictví, pokud:

 • a) není plátcem daně z přidané hodnoty
 • b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 miliony korun
 • c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 1,5 milionu korun
 • d) je současně
 • spolkem a pobočným spolkem
 • odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací
 • organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů
 • církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností
 • honebním společenstvem

Které účetní knihy bude třeba vést

Účetní jednotky budou mít povinnost vést stanovené účetní knihy s tím, že vyhláška stanovuje základní strukturu a obsah těchto knih. Základem bude peněžní deník, v němž budou chronologicky uspořádány:

 • příjmy a výdaje v hotovosti
 • příjmy a výdaje peněžních prostředků na účtech
 • průběžné položky vzájemných převodů v hotovosti nebo mezi bankovními účty
 • kurzové rozdíly zjištěné přepočtem zůstatku v hotovosti a na bankovních účtech

V knize pohledávek a závazků budou evidovány pohledávky dle jednotlivých dlužníků a dluhy podle jednotlivých věřitelů. Účetní knihu dále tvoří Pomocná kniha ostatních složek majetku, ve které se eviduje:

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • finanční majetek
 • zásoby
 • ceniny

přehledech o příjmech a výdajích budou dále evidovány příjmy a výdaje uspořádány v členění na hlavní a hospodářskou činnost, stejně tak jsou v přehledu o majetku a závazcích uspořádány položky majetku a závazků.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář