Kontaktujte nás

Registrace k DPH v roce 2013

V roce 2013 se počet plátců DPH zvýší kvůli plánovaným snížením výše obratu, ale i výrazným zkrácením lhůt.

Pro koho je registrace k DPH povinná?

  • překročením obratu 1 milion Kč za nejvýše 12 kalendářních měsíců
  • členstvím ve sdružení, kde je některý z členů plátcem DPH
  • nabytím majetku privatizací nebo prodejem podniku
  • pokračováním v činnosti po zemřelém plátci
  • pořízením zboží z jiného členského státu v EU v hodnotě nad 326 tisíc Kč, automobilu nebo zboží se spotřební daní
  • přijetím služby od zahraniční osoby registrované k DPH jinde než v ČR, která nemá v ČR provozovnu, případně od osoby, která nemá v EU sídlo, místo podnikání, provozovnu, místo pobytu ani místo, kde se obvykle zdržuje, i když není registrována k DPH
  • poskytnutím služby v jiném členském státě, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby a z dalších důvodů uvedených v § 94 zákona o DPH

Snížení hranice obratu pro povinnou registraci k DPH

V novele zákona o dani z přidané hodnoty, kterou připravilo ministerstvo financí, se stále hovoří o obratu jeden milion korun za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců. V důvodové zprávě k novele zákona je zdůrazněno, že snížení obratu není nový prvek, se kterým by tato novela přicházela. Snížení obratu z 1 milionu korun na 750 tisíc je již uvedeno v zákoně č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.

Od roku 2013 plátcem daně o měsíc dříve

Přestože tedy od roku 2013 hranice obratu pro povinnou registraci snížena nebude, mohou se podnikatelé (respektive osoby povinné k dani) stát plátci daně mnohem rychleji než v roce předchozím. V novele zákona o dani z přidané hodnoty je totiž důležitá úprava okamžiku, kdy se osoba uskutečňující ekonomickou činnost stane plátcem DPH.

Navržená úprava paragrafu 94 zákona o DPH:

Nad § 94 se vkládá nadpis, který zní: „Registrace plátce“. Paragraf nově zní:

  • Osoba povinná k dani uvedená v § 6 je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat.
  • Plátce uvedený v § 6a až 6e je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem.

Sankce za nesplnění registrační povinnosti

Pokud jsme se nezaregistrovali jako plátci DPH a finanční úřad tuto skutečnost zjistí, pak správce daně sám rozhodne o datu registrace. Od tohoto data se pak počítá naše povinnost platit DPH, resp. jako naše sankce je uplatněno 10% ze souhrnu celkových úplat za toto období. Kompletní podmínky stanoví zákon o DPH v §98.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář