Kontaktujte nás

Technické zhodnocení pro účely zákona o daních z příjmů

Technickým zhodnocením se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace, a to za předpokladu, že převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč, nebo pokud podle rozhodnutí poplatníka tuto částku nepřevýšily.

Technické zhodnocení se může provádět na hmotném i na nehmotném majetku.
Technickým zhodnocením je peněžitá částka vyjadřující hodnotu tohoto výdaje.

Limitní hodnota technického zhodnocení se vždy posuzuje v kontextu výdajů vynaložených v průběhu zdaňovacího období na jednotlivém majetku.

Obecné zjednodušující kritérium pro to co je technické zhodnocení je tzv. pevné spojení. Pokud není movitá věc připojena, nemůže jít o technické zhodnocení.

Samostatnou movitou věcí, přestože je pevně spojena, jsou třeba stroje, přístroje, různá zařízení. Například v každé budově jde o požárně-bezpečnostní zařízení a ochranné systémy. Ale rozvody k takovým zařízením se již považují za součást budov.

Má-li poplatník pochybnosti, jestli jde o technické zhodnocení, může využít tzv. závazného posouzení správcem daně.

Technické zhodnocení se odpisuje jako součást vstupní ceny hmotného majetku nebo samostatně.

Technické zhodnocení nelze vkládat do obchodního majetku podnikatele, nelze si ho najmout, a to ani formou finančního leasingu, nelze ho prodat, ani darovat, ani vkládat do základního kapitálu obchodní společnosti.

Nárok na odpočet DPH se v případě technického zhodnocení řídí stejnými pravidly, jaká platí pro jiné vstupy. V prvé řadě zkoumáme, zda plnění slouží k ekonomické činnosti plátce, dále si položíme otázku, zda plnění není částečně používáno i k jiným účelům (pro soukromou potřebu, pro potřeby zaměstnanců plátce), potom dochází k uplatnění nároku na odpočet v poměrné výši (§ 75 ZDPH). Další otázkou je, zda není plnění použito také k výstupům osvobozeným bez nároku na odpočet (typické jsou pronájmy nemovitostí neplátcům). Potom dochází ke krácení nároku na odpočet koeficientem (§ 76 ZDPH).

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář