Kontaktujte nás

Výnosy a jejich členění

Výnosy jsou peněžní částky, které získává společnost za své podnikání bez ohledu na skutečnost, zda již došlo k jejich úhradě. Po úhradě peněžních prostředků se již jedná o příjmy.
Porovnáním výnosů a nákladů se zjišťuje výsledek hospodaření podniku. Jsou-li výnosy větší než náklady, hovoříme o zisku, v opačném případě jde o ztrátu.

Výnosy se účtují narůstajícím způsobem na stranu DAL účtů účtové třídy 6 – Výnosy. Účtují se zásadně do období, se kterým věcně a časově souvisejí – tzv. akruální princip. Proto je třeba výnosy časově rozlišovat, k čemuž se využívají účty účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv.

Výnosy členíme dle různých kritérií

Provozní výnosy – patří sem tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb

  • účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží
  • účtová skupina 61 – Změna stavu zásob vlastní činnosti
  • účtová skupina 62 – Aktivace
  • účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy

Finanční výnosy – výnosy získané z finančních operací, investic; např. tržby z prodeje cenných papírů, úroky z vkladů, získané dividendy, kurzové zisky aj.

  • účtová skupina 66 – Finanční výnosy

Mimořádné výnosy – výnosy vzniklé z neočekávaných událostí, např. náhrada od pojišťovny

  • účtová skupina 68 – Mimořádné výnosy

Samostatnou kategorii tvoří účtová skupina 69 – Převodové účty, která slouží k objektivnímu vykázání provozního, finančního a mimořádného výsledku hospodaření.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář