Kontaktujte nás

Zásady správného vedení účetníctví

Zásada účetní jednotky

Vymezuje ekonomický celek, za který se vede účetnictví. V rámci účetní jednotky mohou být tvořeny i vnitropodnikové útvary, které za sebe vedou manažerské účetnictví, ale nemusí předkládat výsledky hospodaření.

Zásada neomezeného trvání účetní jednotky

Hlavní uplatnění této zásady je hlavně v oceňování dlouhodobých aktiv, kdy se majetek odepisuje několik let. Předpokládá, že účetní jednotka bude neustále trvat, že nedojde k jejímu zrušení, rozdělení nebo sloučení.

Zásada periodicity zjišťování hospodářského výsledku a finanční situace

Účetní jednotka má povinnost pravidelně vykazovat a zjišťovat výsledek hospodaření a finanční situaci. Hospodářský výsledek je vypočítává vždy za stejnou dobu i za účetní období a to je jeden kalendářní rok (12 měsíců po sobě).

Zásada oceňování v historických cenách

Majetek musí být oceňován vždy v cenách z období, ve kterém byl majetek pořízen. Nebere se budoucí dopad cenových změn nebo pokles kupní síly peněz.

Zásada věrného a poctivého zobrazení

Podstatou je přesně zaznamenat stav a pohyb majetku, jeho přírůstek a úbytek a vykazovat hospodářský výsledek. Účetní jednotka zkoumá operace dle jejich podstaty bez ohledu na její daňové a právní dopady.

Zásada konzistentnosti mezi účetními obdobími

Účetní závěrky z jednotlivých účetních období na sebe navazují, stejně jako metody oceňování, odepisování, náplň položek ve výkazech, aby byla zajištěna srovnatelnost finančních ukazatelů.

Zásada vymezení okamžiku realizace

Vyžaduje určit okamžik, kdy dojde k zaúčtování – den dodávky, inkasa, pohledávky, vystavení faktury apod.

Zásada opatrnosti

Do výše zisku se promítají všechny předpokládané a očekávané ztráty rizika a znehodnocení majetku, i když ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná. Realizuje se tvorbou rezerv a opravných položek.

Zákaz kompenzace

Nikdy nesmí být kompenzovány účty nákladů a výnosů, aktiv a pasiv, závazků a pohledávek. Výjimkou jsou pohledávky a závazky vůči stejné osobě, které mají splatnost do 1 roku a jsou vedené ve stejných měnách, převod podílu na hospodářském výsledku společníků v obchodní společnosti a doměrky a vratky z daní z příjmů, z nepřímých daní a poplatků.

Věcná zásada

Výkazy musí být sestavovány na základě informací, které jsou pro uživatele významné.

Přednost obsahu před formou

Nejdůležitější hlediskem je obsah účetních informací, forma je taktéž podstatná, ale je až druhořadá.

Akruální princip

Vyžaduje účtování účetních případů do období, se kterým časově a věcně souvisí. Jedná se hlavně o časové rozlišení nákladů a výnosů.

 

 

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář