Kontaktujte nás

Zdravotní pojištění v roce 2015: Úprava příjmů, o které se snižuje vyměřovací základ

Novela daňových zákonů 267/2014 Sb. přináší od roku 2015 několik změn v oblasti zdravotního pojištění. Jednou z nich je i úprava příjmů, o které se snižuje vyměřovací základ.

Vyměřovacím základem pro zaměstnance od roku 2015 je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly předmětem daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které byly zaměstnanci zúčtovány v souvislosti se zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo předáno zaměstnanci zaměstnavatelem formou výhody či předáno jinou formou plnění, které provádí zaměstnavatel za zaměstnance.

Nově byla sjednocena definice vyměřovacího základu popsaného v odstavci výše, který se snižuje o:

  • náhradu škody podle zákoníku práce a právních předpisů upravujících služební poměry,
  • odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné poskytované na základě zvláštních právních předpisů a odměna při skončení funkčního období náležející podle zvláštních právních předpisů,
  • věrnostní přídavek horníků,
  • plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání,
  • jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář