Kontaktujte nás

Poradna - Zákony

Zaměstnavatel musí povolit menší úvazek zaměstnavateli s dítětem do 15ti let

Nejvyšší soud rozhodl o povinnosti povolit menší úvazek zaměstnancům starajícím se o dítě do 15 let. Výjimkou z této povinností jsou situace kdy menší úvazek ohrožuje fungování podniku. Podle ustanovení § 241 odst. 2 zákoníku práce požádá-li zaměstnankyně nebo ... Zaměstnavatel musí povolit menší úvazek zaměstnavateli s dítětem do 15ti let

Neschopenky v papírové podobě budou platit ještě 2 roky

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká lékařská komora se dohodly, že termín zavedení elektronických neschopenek bude podruhé posunut, protože lékaři na změnu stále nejsou připraveni. Nová dohoda posouvá termín zavedení o dva roky. Lékaři budou moci i ... Neschopenky v papírové podobě budou platit ještě 2 roky

Statut studenta v jednoletých kurzech cizich jazyků zůstává

Od 1. 9. 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Na základě této novely se studenti jednoletých jazykových kurzů, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku v ... Statut studenta v jednoletých kurzech cizich jazyků zůstává

Obchodní zákoník – č. 513/1991 Sb.

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení Díl I Úvodní ustanovení § 1 Rozsah působnosti (1) Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává příslušné ... Obchodní zákoník - č. 513/1991 Sb.

Občanský zákoník – č. 40/1964 Sb.

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava první OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAHY A JEJICH OCHRANA § 1 (1) Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. (2) Občanský zákoník upravuje ... Občanský zákoník - č. 40/1964 Sb.

Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele – č. 500/2002 Sb.

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST § 1 Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje: a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky; uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v ... Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele - č. 500/2002 Sb.

Zákon o dani silniční – č. 16/1993 Sb.

§ 2 Předmět daně (1) Předmětem daně silniční (dále jen"daň") jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen"vozidla") registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti (dále ... Zákon o dani silniční - č. 16/1993 Sb.

Zákon o dani z nemovitostí – č. 338/1992 Sb.

ČÁST PRVNÍ DAŇ Z POZEMKŮ § 2 Předmět daně (1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí. (2) Předmětem daně z pozemků nejsou: a) pozemky zastavěné stavbami uvedenými v § 7 odst. 1 nebo 2 v rozsahu půdorysu ... Zákon o dani z nemovitostí - č. 338/1992 Sb.

Zákon o dani z přidané hodnoty – č. 235/2004 Sb.

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ § 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje daň z přidané hodnoty (dále jen"daň"). Daň se uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby za podmínek stanovených ... Zákon o dani z přidané hodnoty - č. 235/2004 Sb.

Zákon o daních z příjmů – č. 586/1992 Sb.

ČÁST PRVNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB § 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen"poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle ... Zákon o daních z příjmů - č. 586/1992 Sb.

Zákon o veřejných zakázkách – č. 137/2006 Sb.

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ § 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje a) postupy při zadávání veřejných zakázek, b) soutěž o návrh, c) dohled nad dodržováním tohoto zákona, d) podmínky vedení a funkce seznamu ... Zákon o veřejných zakázkách - č. 137/2006 Sb.

Zákon o účetnictví – č. 563/1991 Sb.

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení § 1 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu. (2) Tento zákon se vztahuje na a) právnické ... Zákon o účetnictví - č. 563/1991 Sb.

Zákoník práce – č. 262/2006 Sb.

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ § 1 Tento zákon a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, b) upravuje ... Zákoník práce - č. 262/2006 Sb.

Živnostenský zákon – č. 455/1991 Sb.

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY § 1 Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen"živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním. Živnost § 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na ... Živnostenský zákon - č. 455/1991 Sb.

Exekuční řád – č. 120/2001 Sb.

ČÁST PRVNÍ EXEKUČNÍ ŘÁD HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ § 1 (1) Soudní exekutor (dále jen"exekutor") je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. (2) V rámci pověření exekutorským úřadem exekutor provádí ... Exekuční řád - č. 120/2001 Sb.

Daňový řád – č. 280/2009 Sb.

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY § 1 (1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní. (2) Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění ... Daňový řád - č. 280/2009 Sb.

Poptávkový formulář